Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

LV sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr LV/1235/18),
3.2. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr LV/1236/18),
3.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Wojaszówka dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wojaszówka (projekt Nr LV/1237/18),
3.4. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (projekt Nr LV/1238/18),
3.5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej (projekt Nr LV/1239/18),
3.6. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (projekt Nr LV/1240/18),
3.7. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (projekt Nr LV/1241/18),
3.8. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekt Nr LV/1242/18),
3.9. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, obciążenia i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (projekty od Nr LV/ 1243 /18 do Nr LIV/ 1251 /18),
3.10. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LV/1252/18),
3.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LV/ 1253 /18),
3.12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze (projekt Nr LV/ 1254 /18),
3.13. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LV/1255/18),
3.14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LV/ 1256 /18),
3.15. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Idea Carpathia z dnia 22 grudnia 2017 r. (projekt Nr LV/ 1257 /18),
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji RM za 2017 r. - ostateczna wersja sprawozdań przyjętych przez komisje RM zostanie przedstawiona na sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl