UP Sanok
Hyundai

Naftówka

Budowlanka

Mechanik Krosno

Starostwo

CKU

MZSP

XLVIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XLVI i XLVII sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy Miejsce Piastowe za 2017 r.: Rewizyjnej, Budżetowo–Gospodarczej, Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe za 2017 r.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze;
- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe;
- zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Miejsce Piastowe:
- Rewizyjnej,
- Budżetowo–Gospodarczej,
- Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2018 r;
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji;
- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
- „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2018 r.”;
- zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej;
uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2023”.
7. Interpelacje radnych.
8. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl