Informatyka
CKULVI sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica, Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LVI sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro)  z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów  z dwóch ostatnich sesji Rady.
3. Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie dotyczące obecnej sytuacji w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców Krosna.  
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania   Narkomanii za 2017 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za 2017 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt   Nr LVI/ 1257 /18),
6.2. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVI/ 1258 /18),
6.3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LVI/ 1259 /18),
6.4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LVI/ 1260 /18),
6.5. podziału miasta Krosna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krosna, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (projekt Nr LVI/ 1261 /18),
6.6. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (projekt Nr LVI/ 1262 /18),
6.7. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miasto Krosno do organu regulacyjnego (projekt Nr LVI/1263 /18),
6.8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2018” (projekt Nr LVI/1264 /18),
6.9. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna (projekt Nr LVI/1265 /18),
6.10. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt  Nr LVI/1266 /18),
6.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVI/ 1267 /18 do Nr LVI/ 1275 /18),
6.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” (projekt  Nr LVI/1276 /18),
6.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej” (projekt  Nr LVI/1277 /18),
6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie” (projekt  Nr LVI/1278 /18),
6.15. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt  Nr LVI/1279 /18),
6.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt  Nr LVI/1280/18),
6.17. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (projekt  Nr LVI/1281/18),
6.18. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 (projekt  Nr LVI/1282/18),
6.19.  zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt  Nr LVI/1283/18),
7. Rozpatrzenie  dwóch skarg na działalność Prezydenta Miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownych uchwał – projekty  Nr LVI /1284 -  1285 /18).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady  o  uczestnictwie  w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl