LIV sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 1/LIII/2018 z LIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 stycznia 2018 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chorkówka na lata 2018-2021
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2018 rok”
- w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Chorkówka
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023
- w sprawie zaliczenia ulicy Polnej położonej w Szczepańcowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
- w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zręcinie
- w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
6. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl