XXXIII sesja Rady Gminy Korczyna

-

Urząd Gminy w Korczynie

Dom Strażaka w Korczynie
Korczyna

Wstęp wolny

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i postulaty (wnioski).
4. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
6. Zmiana uchwały budżetowej na 2018 rok.
7. Uchwalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korczyna, a także trybu przeprowadzania kontroli tych dotacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korczyna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
10. Uchwalenie kryteriów przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych i kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6 - etap Ilb".
12. Uchwalenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna.
13. Zmiana uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet przez sołtysów.
14. Zmiana Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
15. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczyna na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału gminy Korczyna na okręgi wyborcze.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału gminy Korczyna na stałe obwody głosowania.
18. Uchwalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Korczyna a Gminą Miasto Krosno dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna.
20. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 rok.
21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty (wnioski).
22. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach w okresie między sesjami i udzielonych na nie odpowiedziach.
23. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
24. Sprawy różne, komunikaty.
25. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl