Fiat

CKU

MZSPLI sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Urząd Gminy w Rymanowie
Mitkowskiego 14a, Rymanów

Wstęp wolny

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: XLIX z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r. oraz L z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 4 stycznia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od XLVIII sesji.
5. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o sposobie załatwienia wniosków i zapytań zgłoszonych na XLVIII sesji, XLIX sesji i L sesji nadzwyczajnejRady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XLVIII sesji.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVIII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2017 roku.
8. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów.
9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2018 rok.
- zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2018 rok.
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.
- zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok.
- przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2017.
- przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
- nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
- zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Rymanowie.
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów.
- zamiaru przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie.
- zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, niestanowiących własności gminy.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW".
- przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Królik Wołoski 1/2018".
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Sieniawie na rzecz użytkownika wieczystego.
- wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów w drodze bezprzetargowej.
- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna.
- udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl