Ford

CKULVII Sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2 , Krosno

Wstęp wolny

27 marca 2018 roku o godz. 13:00 rozpocznie się LVII sesja Rady Miasta Krosna. Prezentujemy porządek obrad

1. Przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Krośnie za 2017 rok.                 
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. podziału miasta Krosna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt Nr LVII /1286/18),
4.2. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (projekt Nr LVII /1287/18),
4.3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LVII /1288/18),
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Rymanów dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rymanów  (projekt Nr LVII /1289/18),
4.5. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Korczyna dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna (projekt Nr LVII /1290/18),
4.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Korczyna dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna (projekt Nr LVII /1291/18),
4.7. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt Nr LVII /1292/18),
4.8. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVII /1293/18),
4.9. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LVII /1294/18),
4.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (projekt Nr LVII /1295/18),
4.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVII/1296/18 do Nr LVII/1300/18),
4.12. zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ( projekt  Nr LVII /1301/18),
4.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr LVII /1302/18),
4.14. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt  Nr LVII/1303 /18),
4.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt  Nr LVII/130418),
5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady  o  uczestnictwie  w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl