Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XXXVII sesja rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Wystąpienie Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie za 2017 rok,
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2017 oraz przedstawienie planu działania na 2018 rok.
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego,
b) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku,
c) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia WTZ lub jego dodatkowe doposażenie w 2018 roku,
d) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
e) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl