UP Sanok
Fiat

Budowlanka

Mechanik Krosno

Naftówka

MZSP

CKU

Starostwo

LVIII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urzą Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  LVIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (tj. piątek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro)  z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady.
2. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2017 r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr LVIII/ 1306 /18).              
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVIII /1307/18),
5.2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LVIII /1308/18),
5.3. ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt Nr LVIII /1309/18),
5.4. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (projekt Nr LVIII /1310/18),
5.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Sanok a Gminą Miasto Krosno dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym  z terenu Gminy Miasto Krosno  (projekt Nr LVIII /1311/18),
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno  a Gminą Jaśliska  dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jaśliska (projekt Nr LVIII /1312/18),
5.7. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI” (projekt Nr LVIII /1313/18),
5.8. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VII” (projekt Nr LVIII /1314/18),
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LVIII /1315/18),   
5.10. nadania nazwy  dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei ( projekt Nr LVIII /1316/18),
5.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, wniosku o przekazanie nieruchomości i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVIII/1317/18 do  Nr LVIII/1326/18),
5.12. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze (projekt Nr LVIII /1327/18),
5.13. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zagórz (projekt Nr LVIII /1328/18),
5.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (projekt Nr LVIII /1329/18),
5.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.” Dostawa dokumentów  komunikacyjnych i oznaczeń dla Gminy Miasto Krosno” (projekt Nr LVIII /1330/18),
5.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Usuwanie i przemieszczenie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym  zgodnie z art. 50 a i art. 130 a  ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo i ruchu drogowym” (projekt Nr LVIII /1331/18),
5.17. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt  Nr LVIII/1332 /18),
5.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt  Nr LVIII/1333/18),
5.19. zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVIII/1334/18),
5.20. zmiany  uchwały w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie (projekt  Nr LVIII/1335/18),
5.21. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt  Nr LVIII/1336/18),   
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady  o  uczestnictwie  w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl