LII sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

18 maja 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Dukli odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2017 rok.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 356),
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (druk nr 357),
c) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 358),
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 359).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2017 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 360).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2017 (druk nr 361).
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Oświadczenia i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl