Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

LIX sesja Rady Miasta Krosno

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LIX sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 28 maja 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2017 roku.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Sprawozdanie z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr LIX /1334/18),
6.2 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LIX /1335/18),
6.3 uchwalenia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2018 rok (projekt Nr LIX /1336/18),
6.4 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LIX /1337/18),
6.5 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (projekt Nr LIX /1338/18),
6.6 przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2017 (projekt Nr LIX /1339/18),
6.7 przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2018 (projekt Nr LIX /1340/18),
6.8 zmiany Statutu Miasta Krosna (projekt Nr LIX /1341/18),
6.9 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (projekt Nr LIX /1342/18),
6.10 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (projekt Nr LIX /1343/18),
6.11 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 (projekt Nr LIX /1344/18),
6.12 przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1 (projekt Nr LIX /1345/18),
6.13 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” (projekt Nr LIX /1346/18),
6.14 nadania nazwy dla mostu na rzece Lubatówka w ciągu ulicy Józefa Piłsudskiego (projekt Nr LIX /1347/18),
6.15 gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, wniosku o przekazanie nieruchomości i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LIX/1348/18 do Nr LIX/1355 /18),
6.16 ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt Nr LIX /1356/18),
6.17 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych przez Gminę Miasto Krosno odbiorem odpadów komunalnych (projekt Nr LIX /1357/18),
6.18 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019 (projekt Nr LIX /1358/18),
6.19 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” (projekt Nr LIX /1359/18),
6.20 zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr LIX /1360/18),
6.21 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LIX /1361/18),
6.22 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LVIII/1362/18),
6.23 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (projekt Nr LIX /1363/18),
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl