UP Sanok
Hyundai

CKU

MZSP

Mechanik Krosno

Naftówka

Starostwo

Budowlanka

XXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wstęp wolny

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o zrealizowanych inwestycjach w powiatowej infrastrukturze drogowej w 2017 roku, a także realizacji bieżących remontów dróg powiatowych z uwzględnieniem wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zewnętrznych.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
7. Sprawozdania dot. realizacji w 2017 roku następujących programów:
- „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2025”,
- „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2025”,
- „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”,
- „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025”,
- „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017-2020”,
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku,
c) powierzenia zadania gminie Wojaszówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka w km 0+002-0+302 w m. Ustrobna,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
f) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2018 roku,
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy,
h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok,
i) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok,
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl