UP Sanok
Ford

Budowlanka

CKU

MZSP

Mechanik Krosno

Naftówka

Starostwo

LV sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Dukli. Początek o godz. 18:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad..
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp .z o. o. w Dukli za 2017 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 376),
b) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli (druk nr 377),
c) udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego o nazwie :”Remont drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska w km 1+975 – 3 + 085 w miejscowości Zawadka Rymanowska (druk nr 378),
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok (druk nr 379),
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 380),
f) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019 (druk nr 381),
g) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019 (druk nr 382).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl