LIX Sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

Wstęp wolny

22 czerwca 2018 roku w Urzędzie gminy Jaśliska odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Jaśliska. Prezentujemy porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2017 rok.
7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaśliska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2017 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2017 rok /druk nr 348/.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska
z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2017 rok /druk nr 349/.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl