UP Sanok
Ford

Budowlanka

CKU

Mechanik Krosno

MZSP

Naftówka

Starostwo

LX Sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LX sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 28 czerwca 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2017 rok.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2017 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały – (projekt Nr LX/ 1365 /18).
4. Informacja o stanie mienia Gminy Krosno.
5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2017 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały – ( projekt Nr LX/ 1366 /18).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr LX/ 1367 /18).
7.2 zmiany uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LX/ 1368 /18).
7.3 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania ( projekt Nr LX/ 1369 /18).
7.4 zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (projekt Nr LX/ 1370/18).
7.5 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie” ( projekt Nr LX/ 1371 /18).
7.6 delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr LX/ 1372 /18).
7.7 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu ( projekt Nr LX/ 1373 /18).
7.8 nadania nazwy dla parku miejskiego przy skrzyżowaniu ul. Białobrzeskiej i Stefana Okrzei w Krośnie (projekt Nr LX/ 1374 /18).
7.9 gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, zamiany, nabycia i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LX/1375/18 do Nr LX/1382 /18)
7.10 konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna ( projekt Nr LX/ 1383 /18).
7.11 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr LX/ 1384 /18).
- 2 -
7.12 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr LX/ 1385 /18).
7.13 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” (projekt Nr LX/ 1386 /18).
7.14 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie” ” (projekt Nr LX/ 1387 /18).
7.15 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” ” (projekt Nr LX/ 1388 /18).
7.16 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych ” (projekt Nr LX/ 1389 /18).
7.17 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco ” (projekt Nr LX/ 1390 /18).
7.18 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ” (projekt Nr LX/ 1391 /18).
7.19 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna ” (projekt Nr LX/ 1392 /18).
7.20 zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LX/ 1393 /18).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl