Informatyka
Hyundai

CKULX sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Dukli.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LVII, LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2018 roku.
6. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2017 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia Gminnego Żłobka w Dukli (druk nr 392),
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dukli, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 393),
c) udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego o nazwie: "Remont drogi powiatowej Nr 2003 R Równe (Kopalnia) w km 0+200 - 1 + 600" (druk nr 394),
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.400.000,00 zł (druk nr 395),
e) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 396).
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 397),
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukla” (druk nr 398),
h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) na terenie Gminy Dukla w 2019 roku” (druk nr 399).
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl