UP Sanok
Ford

Mechanik Krosno

Budowlanka

CKU

Naftówka

Starostwo

MZSP

LXV sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LXV sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 28 września 2018 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:
 1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2018 r.
4.    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.
5.    Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.    zmiany Statutu Miasta Krosna, (projekt Nr LXV/1438/18).
6.2.    zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji, (projekt Nr LXV/1439/18).
6.3.    zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Krosna na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (projekt Nr LXV/1440/18).
6.4.    nawiązania współpracy partnerskiej ze słowackim miastem Svidnik, (projekt Nr LXV/1441/18).
6.5.    przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Krosno, (projekt Nr LXV/1442/18).
6.6.    zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, (projekt Nr LXV/1443/18).
6.7.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a gminą Ostrów, (projekt Nr LXIV/1444/18).
6.8.    uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej, (projekt Nr LXV/1445/18).
6.9.    zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, (projekt Nr LXV/1446/18).
6.10.    Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Wojaszówka w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka, (projekt Nr LXV/1447/18).
6.11.    zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (projekt Nr LXV/1448/18).
6.12.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna  „Krościenko I”, (projekt Nr LXV/1449/18).
6.13.    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, (projekt Nr LXV/1450/18),
6.14.    gospodarki nieruchomościami, (projekt od Nr LXV/1451/18 do Nr LXV/1456/18).
6.15.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna, (projekt Nr LXV/1457/18).
6.16.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019, (projekt Nr LXV/1458/18).
6.17.    zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie, (projekt Nr LXV/1459/18).
6.18.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, (projekt Nr LXV/1460/18).
6.19.    zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, (projekt Nr LXV/1461/18).
6.20.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie, (projekt Nr LXV/1462/18).
6.21.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2019 roku na terenie Miasta Krosna, (projekt Nr LXV/1463/18).
6.22.    zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (projekt Nr LXV/1464/18).
6.23.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXV/1465/18).
7.    Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2  w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały projekt Nr LXV/1466/18).  
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9.    Odpowiedzi na zapytania.
10.    Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl