UP Sanok
Ford

ZSP2

Mechanik Krosno

MZSP

CKU

Budowlanka

Naftówka

Starostwo

LXI sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – zapytań z LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego oraz matur.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
10. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie na zakończenie pracy radnych w dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie w latach 2014 – 2018.
11. Wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów.
12. Interpelacje radnych.
13. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.
14. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie Statutu Gminy Rymanów,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Rymanowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rymanów,
- w sprawie uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymanów,
- w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”,
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.
16. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl