UP Sanok
Hyundai

Budowlanka

Mechanik Krosno

MZSP

Naftówka

Starostwo

ZSP2

CKU

II sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Wstęp wolny

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
a) protokół z LXIV sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 października 2018 r.,
b) protokół z LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 18 października 2018 r.
c) protokół z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 listopada 2018 r.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia ilościowego składu stałych komisji Rady Gminy Chorkówka
- w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chorkówka
- w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chorkówka
- w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka
- w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chorkówka
- w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz radnych Rady Gminy Chorkówka,
- w sprawie ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów),
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2019 przez Gminę Chorkówka do programu „Szkolny Klub Sportowy”
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018 (dożywianie dzieci do kwoty 160 000 zł)
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018 (udzielenie schronienia do 30 000 zł)
- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka oraz odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów zielonych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka i transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska – RIPOK w Krośnie”
- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- w sprawie uchylenia uchwały własnej
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
- w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Zręcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zręcinie
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
4. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Wstęp na sesję mają wszyscy zainteresowani. Początek sesji o godz. 15:30.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl