Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

II sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

27 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (ul. Dukielska 14) odbędzie się II sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe.

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
a) zgłaszanie kandydatów
b) wybór komisji skrutacyjnej
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Miejsce Piastowe
3. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) powołania komisji:
a) Rewizyjnej,
b) Skarg, Wniosków i Petycji.
2) powołania komisji stałych:
a) Budżetowo—Gospodarczej,
b) Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe;
4) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na 2019 rok; 5) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
4. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami
6. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl