UP Sanok
Fiat

Naftówka

Mechanik Krosno

CKU

MZSP

Budowlanka

Starostwo

II sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urzędu Gminy w Rymanowie

Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

II sesja Rady Miejskiej w Rymanowie zostaje zwołana na dzień 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie.
6. Przyjęcie protokołów z LXI sesji z dnia 12 października br. oraz I sesji z dnia 19 listopada 2018 r.
- głosowanie nad przyjęciem protokołu LXI z sesji Rady odbytej w dniu 12 października 2018 r.
- głosowanie nad przyjęciem protokołu I sesji nowo wybranej Rady odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.
7. Informacja Burmistrza Gminy o stanie Gminy Rymanów.
8. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – zapytań z LXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza.
9. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LXI sesji oraz I sesji.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,
- w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie,
- w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.,
- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2019 r.,
- w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na 2019 r.,
uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania,
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji w roku 2019 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.,
- w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Posada Górna /2014",
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój" - ETAP I - część 3,
- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka.
12. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl