Ford

CKU

MZSPVI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

W czwartek 14 lutego odbędzie się VI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołu z IV sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy Miejsce Piastowe za 2018 r.: Rewizyjnej, Budżetowo-Gospodarczej, Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- w sprawie zgłoszenia sołectwa Wrocanka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”;
- w sprawie przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „GŁOWIENKA 4”;
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZALESIE 2" w gminie Miejsce Piastowe.
5. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
7. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl