Informatyka
CKUVII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  VII sesję Rady. Sesja odbędzie się 26 marca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2018 r. wraz z informacją o przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasto Krosno (analiza statystyk na przełomie 4 lat).
5. Informacja nt. funkcjonowanie krośnieńskiego lotniska i  współpraca z podmiotami użytkującymi.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
6.1. Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Krosna (projekt Nr VII/169/19),
6.2. przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2019 (projekt Nr VII/170/19),
6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr VII/171/19),
6.4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr VII/172//19),
6.5. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie (projekt Nr VII/173/19),
6.6. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Krosna oraz trybu kontroli (projekt Nr VII/174/19),
6.7. wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic (projekt Nr VII/175/19),
6.8. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr VII/176/19),
6.9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2019” (projekt Nr VII/177//19),
6.10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” (projekt Nr VII/178/19),
6.11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI” (projekt Nr VII/179/19),
6.12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VII” (projekt Nr VII/180/19),
6.13. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1 (projekt Nr VII/181/19),
6.14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” (projekt Nr VII/182/19),
6.15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I” (projekt Nr VII/183/19),
6.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr VII/184/19),
6.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr VII/185/19),
6.18. gospodarki nieruchomościami (dot. nabycia, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr VII/186/19 do Nr VII/190/19),
6.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych (projekt Nr VII/191/19),
6.20. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz (projekt Nr VII/192/19),
6.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr VII/193/19),
6.22. zmiany uchwały budżetowej na 2019 (projekt Nr VII/194/19),
6.23. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr VII/195/19).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl