Fiat

CKUVIII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urzędu Gminy w Rymanowie

Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Złożenie ślubowania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na VI i VII sesji.
8. Sprawozdanie z realizacji audytu wewnętrznego w Gminie Rymanów.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów.
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie.
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2019 roku”.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MILCZA/2019”.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK SZLACHECKI/2019”.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI/2019”.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZMYSŁÓWKA/2019”.
- w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - ETAP I.
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl