Fiat

CKUVIII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
5. Informacja o stanie zabezpieczenia ochrony zdrowia w Krośnie, w zakresie realizacji świadczeń w lecznictwie zamkniętym, ambulatoryjnym oraz Pogotowia Ratunkowego.
6. Informacja na temat stanu utrzymania zieleni miejskiej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. uchwalenia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2019 rok (projekt Nr VIII/193/19),
7.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr VIII/194/19),
7.3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr VIII/195/19),
7.4. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (projekt Nr VIII/196/19),
7.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny (projekt Nr VIII/197/19),
7.6. uchylenia uchwały Nr XI/212/95 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (projekt Nr VIII/198/19),
7.7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno (projekt Nr VIII/199/19),
7.8. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy (projekt Nr VIII/200/19),
7.9. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Krosno, od 1 września 2019 roku (projekt Nr VIII/201/19),
7.10. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla dorosłych Nr 1 w Krośnie (projekt Nr VIII/202/19),
7.11. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (projekt Nr VIII/203/19),
7.12. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr VIII/204/19),
7.13. zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr VIII/205/19),
7.14. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych (projekt Nr VIII/206/19),
7.15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Białobrzegi IV” (projekt Nr VIII/207/19),
7.16. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno (projekt Nr VIII/208/19),
7.17. gospodarki nieruchomościami (dot. nabycia, sprzedaży, zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr VIII/209/19 do Nr VIII/222/19),
7.18. ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (projekt Nr VIII/223/19),
7.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zdania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr VIII/224/19),
7.20. zmiany uchwały budżetowej na 2019 (projekt Nr VIII/225/19),
7.21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr VIII/226/19).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl