UP Sanok
Hyundai

MZSP

Naftówka

Budowlanka

Mechanik Krosno

CKU

Starostwo

VI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem Konkursu Wiedzy Konsumenckiej.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, w tym z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016 – 2025 za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2025 za 2018 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 za 2018 rok.
12. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025.
13. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie krośnieńskim na lata 2017 – 2020.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl