UP Sanok
Fiat

Budowlanka

MZSP

CKU

ZSP2

Naftówka

Starostwo

Mechanik Krosno

IX sesja Rady Miasta Krosno

-

Urząd Miasta Krosna

Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja nt. funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2018 roku.
7. Analiza i ocena pracy Straży Miejskiej w Krośnie.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 z prognozą na rok 2019 dla Gminy Miasto Krosno.
9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krosna.
10. Informacja na temat inwestycji drogowej pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską”, (od km 0+000,00 do km 3+643,00).
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr IX/226/19).
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miasto Krosno na lata 2019-2021 (projekt Nr IX/227/19),
12.2. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr IX/228/19),
12.3. uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (projekt Nr IX/229/19),
12.4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (projekt Nr IX/230/19),
12.5. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (projekt Nr IX/231/19),
12.6. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Międzyszkolnej w Krośnie, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr IX/232/19),
12.7. ustalenia regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ul. Wincentego Witosa w Krośnie (projekt Nr IX/233/19),
12.8. zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt Nr IX/234/19),
12.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” (projekt Nr IX/235/19),
12.10. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, nabycia, zmiany uchwały w sprawie sprzedaży, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krosno - projekty od Nr IX/236/19 do Nr IX/244/19),
12.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” (projekt Nr IX/245/19),
12.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul.Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie” (projekt Nr IX/246/19),
12.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr IX/247/19),
12.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” (projekt Nr IX/248/19),
12.15. konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr IX/249/19),
12.16. zmiany stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr IX/250/19),
12.17. zmiany uchwały budżetowej na 2019 (projekt Nr IX/251/19),
12.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr IX/252/19).
12.19. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (projekt Nr IX/253/19).
13. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl