UP Sanok
Ford

Budowlanka

CKU

Starostwo

Mechanik Krosno

MZSP

Naftówka

IX sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Raport o stanie Gminy Dukla za 2018 rok;
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dukla za 2018 rok,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Dukla za 2018 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli wotum zaufania (druk nr 54).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2018 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 55).
9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
10.. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2018 (druk nr 56).
12. Oświadczenia i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl