Hyundai

CKU

MZSPX sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urzędu Gminy w Rymanowie

Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

Otwarcie sesji
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2018 rok.
7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie połączone z omówieniem organizacji planowanych imprez na okres sezonu letniego 2019 r.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rymanów za 2018 rok.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Rymanów za 2018 rok.
12. Informacja z wykonania uchwał podjętych na IX sesji Rady.
13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenia przez Gminę Rymanów prawidłowego wykorzystania pomocy w kwocie 500 000,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- w sprawie określenia wzoru wniosków o wypłatę dodatku energetycznego.
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rymanów.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów.
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl