UP Sanok
Ford

CKU

MZSP

Starostwo

Mechanik Krosno

Naftówka

Budowlanka

XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urzędu Gminy w Rymanowie

Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
- Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na X sesji Rady.
6. Raport o stanie Gminy Rymanów za rok 2018.
- Debata nad Raportem o stanie Gminy Rymanów za rok 2018.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów wotum zaufania za rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2018 rok:
-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów,
-przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2018 rok,
-przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2018 rok,
dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2018 rok.
-w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2018 rok.
-w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
-w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych.
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl