Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

X sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał X sesję Rady. Sesja odbędzie się 27 czerwca 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta Krosna” za 2018 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr X/253/19).
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2018 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr X/254/19).
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2018 r.
8. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2018 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr X/255/19).
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
9.1. wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Krosno pilotażowego projektu „Bon Zdrowotny dla Seniora” (projekt Nr X/256/19),
9.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr X/257/19),
9.3. przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zawodowej prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie (projekt Nr X/258/19),
9.4. przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr X/259/19),
9.5. ustalenia regulaminu Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr X/260/19),
9.6. zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr X/261/19),
9.7. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, nabycia, obciążenia nieruchomości, wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr X/262/19 do Nr X/274/19),
9.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna (projekt Nr X/275/19),
9.9. zmiany uchwały budżetowej na 2019 (projekt Nr X/276/19),
9.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na najem lokalu użytkowego przy ul. Kisielewskiego 4 w Krośnie (projekt Nr X/277/19),
9.11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr X/278/19),
9.12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr X/279/19),
9.13. pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (projekt Nr X/280/19),
9.14. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (projekt Nr X/281/19).
10. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl