Hyundai

CKU

MZSPXI sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XI sesję Rady. Sesja odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Sprawy organizacyjne - ślubowanie radnego Miasta Krosna.
3. Przyjęcie porządku sesji.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
5. Informacja z działalności TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie wraz ze sprawozdaniem finansowym.
6. Informacja z działalności CDS Sp. z o.o. w Krośnie wraz ze sprawozdaniem finansowym.
7. Informacja na temat szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez MOSiR za okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
8.1. uchwalenia Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat na lata 2019-2021 (projekt Nr XI/284/19),
8.2. uchylająca uchwałę nr X/256/19 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Krosno pilotażowego projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora" (projekt Nr XI/285/19),
8.3. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie" oraz zabezpieczenia wkładu własnego do jego realizacji (projekt Nr XI/286/19),
8.4. przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miasto Krosno na lata 2019-2022 w ramach projektu pn. "Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt Nr XI/287/19),
8.5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XI/288/19),
8.6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (projekt Nr XI/289/19),
8.7. wyłączenia Szkoły Policealnej dla młodzieży Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XI/290/19),
8.8. likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XI/291/19),
8.9. wyłączenia Szkoły Policealnej Naftowo-Gazowniczej dla dorosłych Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XI/292/19),
8.10. likwidacji Szkoły Policealnej Naftowo-Gazowniczej dla dorosłych Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XI/293/19),
8.11. nadania numeru porządkowego Sezonowemu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (projekt Nr XI/294/19),
8.12. utworzenia Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Krośnie (projekt Nr XI/295/19),
8.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno (projekt Nr XI/296/19),
8.14. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XI/297/19),
8.15. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 (projekt Nr XI/298/19),
8.16. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Korczyna w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Korczyna (projekt Nr XI/299/19),
8.17. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt Nr XI/300/19),
8.18. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr XI/301/19),
8.19. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (projekt Nr XI/302/19),
8.20. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1 (projekt Nr XI/303/19),
8.21. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, nabycia, zamiany nieruchomości, zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr XI/304/19 do Nr XI/315/19),
8.22. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XI/316/19),
8.23. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XI/317/19),
8.24. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych (projekt Nr XI/318/19),
8.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie" (projekt Nr XI/319/19),
8.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 2478/9 przy ul. P. Skargi (projekt Nr XI/320/19),
8.27. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr XI/321/19),
8.28. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr XI/322/19),
8.29. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr XI/323/19),
8.30. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie" (projekt Nr XI/324/19),
8.31. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu" (projekt Nr XI/325/19),
8.32. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna (projekt Nr XI/326/19),
8.33. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - bieżąca pielęgnacja drzew" (projekt Nr XI/327/19),
8.34. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XI/328/19),
8.35. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (projekt Nr XI/329/19),
8.36. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XI/330/19),
8.37. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników, które nie spełniają wymogów formalnych (projekty od Nr XI/331/19 do Nr XI/346/19),
8.38. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (projekt Nr XI/347/19),
8.39. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (projekt Nr XI/348/19).
9. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl