UP Sanok
Fiat

MZSP

Budowlanka

CKU

Naftówka

Starostwo

Mechanik Krosno

XIV sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

XIV Rady Gminy Chorkówka odbędzie się 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
Nr 9/XII/2019 z XII sesji z dnia 17 września 2019 r.
Nr 10/XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji z dnia 9 października 2019 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorkówka.
6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
7. Podjęcie uchwał:
Podjęcie uchwały Nr XIV/109/2019 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/110/2019 w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/111/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/112/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/113/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Chorkówka PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/114/2019 w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/115/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chorkówka PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/116/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/117/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/118/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2020 rok PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/119/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2020 rok PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/120/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/121/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PROJEKT
Podjęcie uchwały Nr XIV/122/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok PROJEKT
8. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl