UP Sanok
Fiat

Starostwo

MZSP

CKU

Naftówka

Budowlanka

Mechanik Krosno

XVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

29 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2018 rok.
5. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2018 rok.
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:
a) zmiany uchwały własnej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka-2 (druk nr 93),
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno-3 (druk nr 94),
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym jednolokalowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ( druk nr 95),
d) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 96),
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2019 rok (druk nr 97),
f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Zakup worków do segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (druk nr 98),
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2019, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:"Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T" (druk nr 99),
h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2019 z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T (druk nr 100),
i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2019 na realizację zadania pn.:”Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i dojazdowych, wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2020 roku” (druk nr 101),
j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2019, na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukla w 2020 roku” ( druk nr 102),
k) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet Gminy Dukla roku 2019 z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (druk nr 103),
l) przekazania petycji zgodnie z właściwością (druk nr 104),
m) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejowego w Krośnie (druk nr 105).
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl