UP Sanok
Ford

MZSP

Budowlanka

Starostwo

ZSP2

CKU

Mechanik Krosno

Naftówka

XIV sesja rady miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XIV sesję Rady.
Sesja odbędzie się 29 listopada 2019 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Wspomnienie o śp. Ryszardzie Kaczorowskim ostatnim Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Honorowym Obywatelu Miasta Krosna, w 100 rocznicę urodzin.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
5.1. podatku od nieruchomości (projekt Nr XIV/437/19),
5.2. podatku od środków transportowych (projekt Nr XIV/438/19),
5.3. opłaty od posiadania psów (projekt Nr XIV/439/19),
5.4. uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (projekt Nr XIV/440/19),
5.5. uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 (projekt Nr XIV/441/19),
5.6. zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XIV/442/19),
5.7. wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XIV/443/19),
5.8. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt Nr XIV/444/19),
5.9. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (projekt Nr XIV/445/19),
5.10. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XIV/446/19),
5.11. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr XIV/447/19),
5.12. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr XIV/448/19),
5.13. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów (projekt Nr XIV/449/19),
5.14. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt Nr XIV/450/19),
5.15. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr XIV/451/19),
5.16. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (projekt Nr XIV/452/19),
5.17. zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych (projekt Nr XIV/453/19),
5.18. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (projekt Nr XIV/454/19),
5.19. określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (projekt Nr XIV/455/19),
5.20. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I” (projekt Nr XIV/456/19),
5.21. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa IV” ul. Batorego (projekt Nr XIV/457/19),
5.22. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, nabycia nieruchomości, nabycia nieruchomości zabudowanej, nabycia i zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę Krosno, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno, zmiany uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - projekty od Nr XIV/458/19 do Nr XIV/465/19),
5.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr XIV/466/19),
5.24. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku (projekt Nr XIV/467/19),
5.25. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt Nr XIV/468/19),
5.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach” (projekt Nr XIV/469/19),
5.27. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr XIV/470/19),
5.28. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr XIV/471/19),
5.29. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (projekt Nr XIV/472/19),
5.30. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XIV/473/19),
5.31. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XIV/474/19),
5.32. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (projekt Nr XIV/475/19),
5.33. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XIV/476/19),
5.34. skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XIV/477/19),
5.35. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XIV/478/19).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
1. Odpowiedzi na zapytania.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl