UP Sanok
Ford

MZSP

Mechanik Krosno

Starostwo

Budowlanka

Naftówka

CKU

XIII sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok;
b) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok;
d) wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2019/2020;
g) powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
i) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok;
k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022;
l) budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok;
m) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
9. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl