Informatyka
CKUXVII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Krosna.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Krosna od początku kadencji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
5.1. uchwały budżetowej na 2020 r. (projekt Nr XVII/544/20),
5.2. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XVII/545/20),
5.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XVII/546/20),
5.4. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XVII/547/20),
5.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XVII/548/20),
5.6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt Nr XVII/549/20),
5.7. zapewnienia wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XVII/550/20),
5.8. zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (projekt Nr XVII/551/20),
5.9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie" (projekt Nr XVII/552/20),
5.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
5.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVI/553/19),
5.10.2. zamiany nieruchomości (projekt Nr XVI/554/19),
5.10.3. zamiany nieruchomości (projekt Nr XVI/555/19),
5.10.4. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/556/19),
5.10.5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/557/19),
5.11. powołania zespołu opiniującego do przeprowadzenia dodatkowych wyborów kandydatów na ławników (projekt Nr XVI/558/19).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
2. Odpowiedzi na zapytania.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl