Fiat

CKU

MZSPXVIII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
7. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/145/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/146/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2019/2020
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/148/2020 w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Świerzowej Polskiej
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/149/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa oraz poparcia petycji
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/150/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
- Podjęcie uchwały Nr XVIII/151/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Chorkówka.
8. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl