UP Sanok
Fiat

Mechanik Krosno

MZSP

CKU

Starostwo

Budowlanka

Naftówka

XXII sesja Rady Gminy Korczyna

-

Urząd Gminy w Korczynie

Dom Strażaka w Korczynie
Jana Szczepanika 2, 38-420 Korczyna

Wstęp wolny

20 lutego 2020 r. o godz. 09:00 odbędą się obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna w sali narad Domu Strażaka w Korczynie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
6. Informacja o stanie funkcjonowania placówek oświatowo - wychowawczych na terenie gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2020 rok;
7.2. utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Korczynie i nadania statutu;
7.3. wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Korczyna darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1765/1 położonej w Korczynie;
7.4. wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 645/2 i 543/26 pot. w miejscowości Korczyna;
7.5. ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1962R Krosno - Głębokie - Czamorzek i Jasienica Rosielna w miejscowości Czamorzeki;
7.6. zamiaru likwidacji Szkoty Podstawowej w Czamorzekach;
7.7. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
7.8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.9. przyjęcia Programu opieki naci zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczyna na rok 2020;
7.10. uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczyna, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi; 7.11. rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów praw miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsca do bezpłatnego parkowania oraz poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
8. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Sprawy różne, komunikaty.
10. Zamknięcie obrad sesji

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl