UP Sanok
Fiat

Budowlanka

Starostwo

Naftówka

Mechanik Krosno

CKU

MZSP

XIX sesję Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 4 lutego 2020 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
7. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr XIX/153/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Machnówka
- Podjęcie uchwały Nr XIX/154/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2020 rok”
- Podjęcie uchwały Nr XIX/155/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XIX/156/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Podjęcie uchwały Nr XIX/157/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- Podjęcie uchwały Nr XIX/158/2020 w sprawie funduszu sołeckiego
- Podjęcie uchwały Nr XIX/159/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
8. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl