UP Sanok
Fiat

Budowlanka

Naftówka

Starostwo

CKU

MZSP

Mechanik Krosno

XXII zdalna sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 29 maja 2020 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XX zdalnej i XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (projekt Nr XXII/623/20),
4.2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno (projekt Nr XXII/624/20),
4.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXII/625/20),
4.4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXII/626/20),
4.5. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023 (projekt Nr XXII/627/20),
4.6. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I” (projekt Nr XXII/628/20),
4.7. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/629/20),
4.8. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/630/20),
4.9. nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/631/20),
4.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
4.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/632/20),
4.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/633/20),
4.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/634/20),
4.10.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/635/20),
4.10.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/636/20),
4.10.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/637/20),
4.10.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/638/20),
4.10.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/639/20),
4.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28” (projekt Nr XXII/640/20),
4.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” (projekt Nr XXII/641/20),
4.13. udzielenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr XXII/642/20),
4.14. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXII/643/20),
4.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXII/644/20).
5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl