XXIII zdalna sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno

Wstęp wolny

Link do obrad: https://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/samorzad/obrady-rady-miasta-krosna/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta Krosna za 2019 rok” (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXIII/645/20).
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2019 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXIII/646/20).
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2019 r.
8. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXIII/647/20).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (projekt Nr XXIII/648/20),
9.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XXIII/649/20),
9.3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/650/20),
9.4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/651/20),
9.5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXIII/652/20),
9.6. przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2019 r. (projekt Nr XXIII/653/20),
9.7. przekształcenia Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie w Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXIII/654/20),
9.8. wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/655/20),
9.9. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/656/20),
9.10. ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/657/20),
9.11. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/658/20),
9.12. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXIII/659/20),
9.13. ustalenia regulaminu korzystania z parku przy ul. Decowskiego w Krośnie (projekt Nr XXIII/660/20),
9.14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr XXIII/661/20),
9.15. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXIII/662/20),
9.16. nadania nazwy dla placu w mieście Krośnie (projekt Nr XXIII/663/20),
9.17. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
9.17.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIII/664/20),
9.17.2. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXIII/665/20),
9.17.3. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXIII/666/20),
9.17.4. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXIII/667/20),
9.17.5. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (projekt Nr XXIII/668/20),
9.17.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXIII/669/20),
9.18. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (projekt Nr XXIII/670/20),
9.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie” (projekt Nr XXIII/671/20),
9.20. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXIII/672/20),
9.21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/673/20),
9.22. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/674/20),
9.23. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/675/20),
9.24. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/676/20),
9.25. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/677/20),
9.26. rozpatrzenia skargi na osobę pełniącą funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXIII/678/20),
9.27. powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów na ławników (projekt Nr XXIII/679/20),
9.28. zapewnienia środków finansowych pozwalających na utrzymanie czterech oddziałów szkolnych – obecnych klas trzecich – w Szkole Podstawowej Nr 15 w Krośnie w roku szkolnym 2020/2021 (projekt Nr XXIII/680/20) – inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych PiS.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

 

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2020 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT