UP Sanok
Fiat

MZSP

Naftówka

ZSP2

Budowlanka

Mechanik Krosno

Starostwo

CKU

XXVI sesja Rady Gminy Korczyna

-

Urząd Gminy w Korczynie

Dom Strażaka w Korczynie
Jana Szczepanika 2, 38-420 Korczyna

Wstęp wolny

20 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna w sali narad Domu Strażaka w Korczynie. Prezentujemy porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap III;
6.2. uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb;
6.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2020 rok;
6.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
6.5. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania pn. „Dowóz uczniów do przedszkola i szkół w Korczynie oraz Iskrzyni i Komborni prowadzonych przez Gminę Korczyna w okresie od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021” na okres od stycznia do czerwca 2021 roku;
6.6. dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków;
6.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w okresie 2021 r., 2022 r. i 2023 r. dotyczących przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i chodników na terenie gminy Korczyna;
6.8. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w drodze zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 738/2 poł. w m. Węglówka oraz na zbycie w drodze zamiany działki o nr ewid. 730/1 poł. w m. Węglówka;
6.9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;
6.10. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna;
6.11. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Korczyna;
6.12. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Korczyna w roku szkolnym 2020/2021;
6.13. nadania nazwy ulicy w Korczynie.
7. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy różne, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl