PANS
Fiat

MZSP

Daniel Obajtek

ZSP2

Naftówka

CKU

Mechanik Krosno

Starostwo

Budowlanka

II sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

-

Urząd Gminy Jedlicze

Rynek 6, 38-460 Jedlicze

Wstęp wolny

II sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2025 rok na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu”.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu dotacji na realizację inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu”.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2025 rok na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika/stawu retencyjnego o powierzchni do 700 m2 i głębokości poniżej 3 m na dz. Nr ewid. 717 w miejscowości Jaszczew, gmina Jedlicze.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 10.900.000,00 zł
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2024 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej
w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na lata 2024 – 2027.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od dnia 10 czerwca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. (dot. części działki o nr ewid. 1091/2 w Jedliczu).
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/479/2023 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Jedliczu.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
16. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu, ustalenia zakresu ich działania oraz ustalenia składów osobowych komisji.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu.
19. Ocena zasobów pomocy społecznej.
20. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
22. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
26. Zakończenie sesji.

 

II sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl