Radni gminy Korczyna zdecydowali o likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach. Zgodziła się na to Podkarpacka Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.
Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przestanie funkcjonować Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach o strukturze I-III z oddziałem przedszkolnym. Szkoła znajduje się w drewnianym budynku. Do nauki wykorzystywane są 3 duże sale lekcyjne wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz salę komputerową z 11 stanowiskami. Zaplecze sportowe stanowi sala do gimnastyki korekcyjnej, boisko, plac zabaw. dodatkowo w przypadku gier zespołowych wykorzystywana jest sala pobliskiego domu ludowego. Funkcjonuje też biblioteka szkolna, świetlica zapewniająca opiekę trzy razy w tygodniu po 1 godzinie. Szatnie zorganizowano na korytarzach szkolnych. Dla chętnych dzieci dowożone są posiłki ze Szkoły Podstawowej w Korczynie.

W kończącym się roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach zapisanych było jedynie 5 uczniów, w tym w klasie I - 4 i w klasie II - 1 uczeń. Nie ma natomiast klasy III. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 4 dzieci.

Z danych gminy wynika, że liczba dzieci urodzonych w latach 2010-2012 i zameldowanych w Czarnorzekach, czyli potencjalnych uczniów szkoły w tej miejscowości wynosiła 16, a uczęszcza do niej zaledwie 5.

Sesja Rady Gminy, na której zdecydowano o likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach odbyła się 30 kwietnia. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. Przeciwni likwidacji byli Walerian Więch i przewodniczący Rady Gminy Korczyna Adam Paradysz, sołtys Czarnorzek.

- Mimo tej małej grupy dzieci, szkoła tętniła życiem, bo szkoła to uczniowie, rodzice, nauczyciele. Organizowano różne uroczystości, jak dzień dziecka, dzień babci, dzień seniora, gdzie dzieci wraz z nauczycielami przygotowywali przedstawienia. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Miejscowość bez szkoły dużo traci - powiedział podczas sesji Rady jej przewodniczący Adam Paradysz.
Inny radny zwrócił z kolei uwagę na fakt, że część rodziców z Czarnorzek posyła dzieci do innych szkół, w tym w Korczynie, a w samych Czarnorzekach jest ich garstka.

Wcześniej, zgodnie z obowiązującym prawem, w lutym br. została podjęta uchwała intencyjna przez radnych w sprawie likwidacji szkoły, zawiadomiony został Podkarpacki Kurator Oświaty, który wydał opinię pozytywną 25 marca br. O zamiarze powiadomieni zostali rodzice uczniów uczęszczających do szkoły w Czarnorzekach. Gmina wystąpiła też o opinie do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego wydał opinię negatywną a oświatowa "Solidarność" odstąpiła od wydania opinii (w termie 30 dni nie nadesłana została żadna odpowiedź).

Uczniowie z Czarnorzek w nowym roku szkolnym będą mieli zapewnione miejsca w Szkole Podstawowej w Korczynie, gdzie w tej chwili zapisanych jest 528 uczniów w 27 oddziałach liczących w od 14 do 24 uczniów. Do klas I-III uczy się 183 dzieci w 9 oddziałach - po 3 na każdym poziomie. W zatwierdzonych planach na rok szkolny 2020/2021 w klasach I-III będzie od 18 do 23 uczniów w jednej klasie. Najmłodsi uczniowie szkoły w Korczynie mają do dyspozycji 17 sal lekcyjnych wyposażonych między innymi w projektory multimedialne. Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 7.00 do 8.00 i od 11.30 do 16.30. Uczniowie mogą też korzystać w stołówce z posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną. W szatni każdy uczeń ma indywidualną szafkę. Szkoła dysponuje dwoma salami gimnastycznymi, salą do gimnastyki korekcyjnej, bieżnią lekkoatletyczną, stadionem piłkarskim, kortem tenisowym i placem zabaw.

Z kolei dzieci w wieku przedszkolnym będą mieli zapewnioną opiekę w Przedszkolu Samorządowym w Korczynie z siedmioma oddziałami, do którego uczęszcza 175 dzieci. Obecnie trwa rozbudowa budynku, by opieką można było objąć ich 200. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.30.

- Wydanie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach jest zasadne - napisała w uzasadnieniu pozytywniej opinii Podkarpacka Kurator Oświaty Małgorzata Rauch po przedstawieniu argumentów przez wójta gminy Korczyna Jana Zycha.