Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów przyjęła Rada Powiatu Krośnieńskiego na sesji 1 lipca. Na jakie pieniądze mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych?
Celem programu jest m.in. promowanie uczniów uzdolnionych, osiągających wybitne wyniki w nauce i sporcie. Zachęcanie do reprezentowania powiatu, swoich szkół i środowisk w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, a także promowanie uczniów szkół specjalnych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w celu ich pełniejszego rozwoju intelektualnego i społecznego.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym wicestarosta Andrzej Guzik. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Wsparcie finansowe realizowane będzie w formie stypendium. Założeniem programu jest stworzenie uczniom warunków do pogłębiania wiedzy, a także rozwoju talentów, uzdolnień i pasji.

- Stypendia mają zachęcić młodych ludzi do podejmowania dodatkowego wysiłku związanego z nauką, wzrostu aspiracji i aktywności. Wsparcie jest także kolejną zachętą do podjęcia nauki w szkołach, prowadzonych przez powiat, przez absolwentów szkół podstawowych - podkreśla wicestarosta.

Stypendium przyznaje się raz w roku za okres od 1 września do 30 czerwca poprzedniego roku szkolnego. Z zapisów regulaminu wynika między innymi, że stypendium może być przyznane uczniom spełniającym minimum jedno z kryteriów:
- osiągającym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych równą lub wyższą niż 4,75;
- laureatom oraz finalistom olimpiad na szczeblu centralnym, oraz turniejów, bądź konkursów przedmiotowych lub zgodnych z nauczanym zawodem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
- osiągającym wysokie wyniki sportowe w zawodach, w których uczeń występował jako reprezentant szkoły lub ją promował tzn.: zdobywcom od I do III m-ca w indywidualnych, lub drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim bądź zdobywcom od I do X miejsca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium dla laureatów lub finalistów olimpiad, turniejów bądź konkursów zgodnych z nauczanym zawodem mogą otrzymać także uczniowie posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiad, turniejów bądź konkursów zgodnych z nauczanym zawodem przyznany przez organizatora olimpiady, turnieju bądź konkursu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu laureata lub finalisty jest zaświadczenie wydane przez organizatora. Stypendium może być przyznane również uczniom szkół specjalnych.

Wniosek o stypendium może złożyć pełnoletni uczeń lub opiekun prawny ucznia samodzielnie bądź za pośrednictwem dyrektora szkoły do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego do 15 września danego roku. Wniosek przed złożeniem powinien być zweryfikowany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wysokość stypendium będzie wynosić od 40 do 90 zł miesięcznie. Decyzję o przyznanych stypendiach podejmuje Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej.
Program stypendialny finansowany będzie ze środków własnych powiatu.

~promil

08-07-2020 02:18 6 38

taka kwota to braknie na plyn do papieroska
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.