Ponad 66 mln zł trafi do podkarpackich gmin w ramach pomocy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród nich są cztery gminy z powiatu krośnieńskiego.
O dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych starało się 27 gmin z województwa podkarpackiego i wszystkie otrzymają dofinansowanie.

Samorządy mogły ubiegać się o finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi.

Wśród beneficjentów znalazły się cztery gminy z powiatu krośnieńskiego:

Gmina Iwonicz-Zdrój - 2 583 750,00
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz placu wraz budową oświetlenia i elementami małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne) w ciągu Al. Jana Pawła II i Placu Oczki w Iwoniczu-Zdroju. W ramach realizacji zadania nastąpi rozwój i odnowienie istniejącej infrastruktury oraz wzbogacenie jej o nowe elementy małej architektury Dzięki czemu powstanie atrakcyjna strefa turystyczna i wypoczynkowo - edukacyjna.

Gmina Dukla - 3 197 196,00
Celem inwestycji jest poprawa warunków do funkcjonowania i rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę płyty rynku, przebudowę dróg otaczających rynek, modernizację oświetlenia płyty rynku i montaż instalacji elektrycznej w piwnicach przedprożowych. Zaplanowano prace dotyczące zabezpieczenia piwnic, które zostaną udostępnione zwiedzającym turystom, zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna znajdująca się pod płytą rynku.

Gmina Rymanów - 6 327 048,32
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej służącej rozwojowi turystki w uzdrowiskowej gminie Rymanów. Zadanie obejmuje: modernizację, budowę szlaków rowerowych i pieszych wraz z małą infrastrukturą i oznakowaniem, utworzenie miejsc postojowych przy obiektach turystycznych, budowę oświetlenia ulicznego do obiektów turystycznych oraz zakup lodowiska, montaż fotowaltaiki i pomp ciepła na kompleksie basenowym i budowę parkingu dla kamperów wraz z infrastrukturą w Rymanowie-Zdroju

Gmina Jaśliska - 834 000,00
Przebudowa drogi gminnej publicznej dz. nr ewid. 1453; 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/2 poprzez przebudowę nawierzchni oraz budowę parkingów. Zakup urządzeń do utrzymywania dróg i chodników. Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśliska

Wśród największych beneficjentów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest gmina Rymanów.

Wojciech Farbaniec, burmistrz gminy Rymanów podkreśla, że gmina w ostatnich 5 latach wydatkowała średniorocznie na inwestycje ponad 15 mln zł. rocznie, a wartość majątku gminy za ostatnie 10 lat się podwoiła.

- Mamy świadomość, że należy inwestować w infrastrukturę uzdrowiskową i turystyczną, gdyż to jest szansa na dynamiczny jej rozwój. Dzięki przyznanym środkom dla gmin górskich powstaną kolejne oczekiwane przez naszych mieszkańców, turystów i kuracjuszy nowe inwestycje turystyczne. I z tego bardzo się cieszymy - powiedział burmistrz Wojciech Farbaniec.