Rada Gminy Miejsce Piastowe na sesji 22 czerwca podjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28. Weź udział w naszej ankiecie.
Jednym z punktów obrad ostatniej sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe (22 czerwca) było podjęcia stanowiska w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28. Treść stanowiska odczytał przewodniczący Rady Gminy Wiesław Habrat. Radni stanowisko przyjęli jednogłośnie (11 głosów "za"). Trafi ono teraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do projektanta.

Treść stanowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe
"Rada Gminy Miejsce Piastowe wskazuje, że najkorzystniejszym wariantem przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego będzie wariant, który w raporcie z poprzedniej akcji informacyjnej nazwany był podwariantem społecznym południowym, oznaczony na mapach linią przerywaną granatową i uwzględniający uwagi mieszkańców Rymanowa, Beska, Zarszyna oraz postulowany przez wójta gminy Miejsce Piastowe. Wariant ten po posiedzeniu ZOPI w dniu 17 listopada 2021 roku nie został wzięty pod uwagę do dalszych prac przygotowawczych, dlatego Rada Gminy Miejsce Piastowe wnioskuje o jego przywrócenie. Jednocześnie akceptujemy wariant 4 (błękitny), który również jest korzystny dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe oraz wariant W1 pod warunkiem włączenia go do istniejącej DK28 poprzez łącznik podobnie jak wariancie 4 i w podwariancie społecznym południowym, po uwzględnieniu korekty polegającej na ominięciu ostatniego domu w miejscowości Widacz, który w obecnym przebiegu wariantu W1 został odcięty od reszty miejscowości. Wskazane warianty są najbardziej korzystne nie tylko pod względem rozwoju gminy, ale też pod względem spoleczno-ekonomicznym. Przebiegi proponowanych wariantów omijają gęstą sieć zabudowy oraz znajdują się w optymalnej odległości od terenów zamieszkałych. Jednocześnie stwarzają szanse rozwoju gminy pod względem inwestycyjnym i mieszkaniowym. Ogromne natężenie ruchu w Miejscu Piastowym związane jest z dużym tranzytem krajowym i międzynarodowym, bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańcom gminy Miejsce Piastowe i osobom przejeżdżającym przez Miejsce Piastowe. Konieczne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości na jej obrzeża oraz połączenie obwodnicy z drogą ekspresową S19 za pomocą dodatkowych łączników, co spowoduje zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Miejsca Piastowego. Możliwości takie daje podwariant społeczne południowy oraz wariant W4. Jednocześnie Rada Gminy Miejsce Piastowe wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych przebiegów obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28, określanych jako wariant W5 oraz wariant W6, które nie stanowią obwodnicy Miejsca Piastowego, a jedynie połączenie miasta Krosna z powstającą drogą ekspresową S19. Trasa planowanej obwodnicy proponowana w wariancie 5 w obrębie ewidencyjnym Targowiska, sołectwo Zalesie przebiega pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową, rozbudowującym się osiedlem domów jednorodzinnych oraz zakłady pracy. Wariant ten dzieli niewielkie sołectwo, przez co utrudnia mieszkańcom dostęp do szkoły i centrum miejscowości. Dodatkowo wariant 5 budzi duży niepokój pod względem ochrony środowiska naturalnego. Przecina jedyny duży kompleks leśny na terenie gminy Miejsce Piastowe. Przebieg planowanego wariantu koliduje z występującymi na tym obszarze chronionymi siedliskami przyrodniczymi (buk europejski, kumak górski, grąd subkontynentalny i kontynentalny oraz łęgi wierzbowo-topolowo-olszowe) oraz przecina ciek wodny. Realizacja powyższego przebiegu wiązałaby się z wycięciem kilku hektarów lasu z drzewami przekraczającymi wiek 160 lat. Przebieg wariantu 6 również jest niekorzystny, ponieważ nie rozwiązuje problemu zmniejszenia natężenia ruchu na rondzie w Miejscu Piastowym. Pojazdy jadące z Krosna do miejscowości położonych na południowy zachód od Miejsca Piastowego nie będą korzystały z nowo powstałej obwodnicy. Z uwagi na znaczną odległość od Miejsca Piastowego nadal będą oblegać istniejący odcinek DK28. Mając powyższe na uwadze, ponownie wnioskujemy o wzięcie pod uwagę naszego stanowiska w sprawie wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK 28"

Warianty przyszłej obwodnicy Miejsca Piastowego zaproponowane do dalszych prac projektowych:

Wariant 1 (pomarańczowy)


Gmina Miasto Krosno
Przebieg wariantu I rozpoczyna się na drodze krajowej nr 28 w km 0+000 i kończy w km ok. 0+550 w bliskiej odległości od istniejących przystanków autobusowych przed granicą z Gminą Miejsce Piastowe, po czym płynnie odbija w kierunku południowo-wschodnim omijając projektowaną halę przemysłowo-magazynowo-usługową oraz market OBI.
Długość odcinka na terenie Miasta Krosno wynosi ok. 500 m.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek rozpoczyna się w km ok. 0+550 i kończy się w km ok. 6+750. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych, i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu Targowisk od strony południowej wariant przecina trasę drogi S19. Po minięciu projektowanej drogi ekspresowej trasa drogi przecina linie wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,2 km.

Wariant 4 (błękitny)


Gmina Miasto Krosno
Przebieg wariantu IV rozpoczyna się na drodze krajowej nr 28 w km 0+000 i kończy w km ok. 0+550 w bliskiej odległości od istniejących przystanków autobusowych przed granica z Gminą Miejsce Piastowe, po czym płynnie odbija w kierunku południowo-wschodnim omijając projektowaną halę przemysłowo-magazynowo-usługową oraz market OBI.
Długość odcinka na terenie Miasta Krosno wynosi ok. 500 m.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek rozpoczyna się w km ok. 0+550 i kończy się w km ok. 4+500. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych, i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu Targowisk od strony zachodniej wariant przecina trasę drogi S19. Po minięciu projektowanej drogi ekspresowej trasa drogi przecina linie wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4 km.

Wariant 5 (zielony)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+000 i kończy się w km ok. 4+750. Początek wariantu V rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej z centrum handlowym VIVO! Krosno w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Projektowany wariant w km 0+600 odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. Generała Sikorskiego przebiegając wzdłuż linii kolejowej nr 108. W km 2+250 wariantu V występuje planowana rozbudowa ul. Sikorskiego (rondo projektowane w ramach zadania PKP - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" ). Kolejno projektowany wariant przebiega przez istniejące lotnisko w m. Targowiska kierując się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 4,75 km.

Gmina Krościenko Wyżne
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 4+750 i kończy w km ok. 4+950 kierując się w stronę granicy z Gminą Miejsce Piastowe.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 0,2 km.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 4+950 i kończy w km ok. 7+500. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej kieruje się w stronę południową, przechodząc wschodnią stroną obok zakładów produkcyjnych w miejscowości Targowiska. Kolejno projektowany wariant przechodzi przez las i krzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową nr 19. W miejscu tym przewiduje się wykonanie węzła drogowego - Targowiska.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 2,5 km.

Wariant 6 (granatowy)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+000 i kończy się w km ok. 2+450. Początek wariantu 6 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej z centrum handlowym VIVO! Krosno w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Projektowany wariant w km 0+600 odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. Generała Sikorskiego przebiegając wzdłuż linii kolejowej nr 108. Trasa dochodzi do granicy z gminą Krościenko Wyżne na wysokości m. Mała Dębina.
Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 2,5 km.

Gmina Krościenko Wyżne
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 2+450 i kończy w km ok 6+050. Droga w gminie Krościenko Wyżne przebiega polami po południowej stronie miejscowości, przebiega wzdłuż drogi powiatowej nr 1972R i krzyżuje się z drogą krajową nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,6 km.

Gmina Korczyna
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 6+050 i kończy w km ok. 6+800. Przebieg wariantu zawiera się na niewielkim odcinku gminy tj. ok. 750 m, przy czym cały odcinek przebiegu związany jest z podłączeniem drogi do węzła Iskrzynia w ciągu projektowanej drogi ekspresowej nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 0,75 km.

Gmina Haczów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok. 6+800 i kończy w ok. 9+800. Na terenie tej gminy po minięciu projektowanego węzła Iskrzynia w ciągu drogi ekspresowej droga przebiega w kierunku południowym po polach. Na odcinku przejścia przez gminę Haczów wariant VI przebiegu drogi przecina linię wysokiego napięcia 400kV.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,0 km.

Ankieta

Który wariant obwodnicy Miejsca Piastowego powinien zostać zrealizowany?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety


~Michał

09-01-2023 23:25 4 3

Miejsce Piastowe to nie pępek świata trzeba brać pod uwagę względy społeczne ażeby obwodnica przebiegała obok miejscowości a nie dzieliła wioski na pół jak to zaplanowano w wariancie czwartym
Odpowiedz

~Maria

26-06-2022 16:07 18 14

Ma Pan rację. Kto dziś przy zdrowy zmysłach przy takiej inflacji, takiej drożyźnie naraża ludzi na wyburzanie domów i pozbywa ich spokojnego życia. To nie Ameryka tylko Polska. Kto nie budował to nie wie ile to wyrzeczeń, stresu i czasu zajmuje taka budowa. Jakie to koszty. DRAMAT.
Odpowiedz

~Janusz

25-06-2022 10:13 12 26

Wariant 6 to wspaniała obwodnica Krościenka Wyżnego dla wszystkich RBR jadących do Krosna
Odpowiedz

~Saba

25-06-2022 01:55 18 28

Dziękuję bardzo za wariant 4, który będzie mi przechodzić pod nosem. Zamiast 300m do sklepu czy szkoły będę mieć 2.5km o ile połączą drogi techniczne z drogą która zostanie zamknięta (prowadzącą przez miejscowość).
Odpowiedz

~Maria

24-06-2022 15:20 14 27

Nie pozwolimy wyciąć hektary lasu nie pozwolimy na to aby ciche i spokojne miejscowości Pustyny, Zalesie, Krościenko Wyżne rozjeżdżały tiry. Gdzie podział się podwariant społeczny południowy postulowany przez władze gminy Miejsca Piastowego. Na który zgoda była wiekrzosci. Tam powinna przebiegać obwodnica. Tam nie potrzebna będzie wycinka lasu, nie potrzebne bedzie wyburzanie ludzkich budynków.
Odpowiedz

~Krzysiek

24-06-2022 15:12 18 27

Pan Olo ma rację jak można budować drogę z czterema pasami pomiędzy domami, jeżeli istnieją inne rozwiązania które nie ingerują, w zabudowę,tereny leśne itp.
Odpowiedz

~ados

24-06-2022 13:01 21 9

Nie wiem zagłosowałem na 1, ale nic z tego nie rozumiem. Niech zrobią wizualizację a nie patrzeć na mapę na stole! Mają chyba jakieś narzędzia aby wybiec w przód 50 lat co będzie najbardziej korzystne i dla (tych których się eksmituje), kierowców, turystyce i biznesowi Miejsca Piastowego!! Żebyście (ludzie) nie wylali "dziecka z kąpieli" jak miało to miejsce przy budowie A4 np. w okręgu tarnowskim gdzie mieszkańcy prosili na kolanach aby im zrobić zjazdy bo im wszystkie biznesy upadły!
Odpowiedz

~katias

24-06-2022 12:01 13 30

To niech się kończy za Miejscem Piastowym
Odpowiedz

~Olo

24-06-2022 10:49 12 28

Racja ale są inne rozwiązania bezkolizyjne, które trzeba wykorzystać zgodnie z etyką gospodarności zasobami gruntowymi. Samo wyburzenie to jedno , drugie -zajęcie hektarów działek budowlanych gdzie mogłyby powstać piękne osiedla na których również budują się mieszkańcy z Krosna.
Znam małżeństwo z Krosna z małymi dziećmi gdzie ta autostrada będzie przebiegać 15 m od nowego domu. DRAMAT
Odpowiedz

~Olo

24-06-2022 10:42 11 119

Wariant 5 i 6 wyburza nowe budynki, wycina hektary lasów, TRAGEDIA. Projektant w tym przypadku nie dostosował się do stawianych kryteriów w "PLANIE BUDOWY 100 OBWODNIC 2020 -2030-można przeczytać
Najlepszym wariantem dostosowanym do stawianych kryteriów w planie budowy 100 obwodnic jest wariant 1 z możliwością podłączenia do S19 uwzględniając dom w Widaczu aby nie odcinać go od reszty wsi lub popierany przez wszystkich tzw. WARIANT SPOŁECZNY POŁUDNIOWY - nie koliduje z nikim i z niczym.
Odpowiedz

~A propos

24-06-2022 08:49 17 13

@Sławek, owszem obwodnica dla Miejsca Piastowego, ale Miejsce Piastowe to nie wyspa i musi droga pasować wszystkim, w tym również mieszkańcom gmin sąsiednich, gdyż przez ich teren ta obwodnica przebiegnie. Stąd bez egoizmów.
Odpowiedz

~droga

24-06-2022 07:21 12 17

Miejsce piastowe to stan umysłu.
Odpowiedz

~SOMGORSI

24-06-2022 07:16 17 18

Najlepiej wybudować drogę wzdłuż linii kolejowej. Najwyżej można ominąć miejscowości Wróblik ,Milcza ,Besko, i Zarszyn . Zakończyć ją na dziwnym rondzie w Sanoku.
Odpowiedz

~Hiobowski

23-06-2022 21:56 23 19

Drogi panie... ja szczerze rozumiem właścicieli posesji i budynków przez które ma przebiegać obwodnica. A co za tym idzie wykup posiadłości. Przyznaję że osobiście gdyby mnie to dotyczyło, byłbym tym faktem zdołowany. Ale trzeba również zrozumieć, że nowa obwodnica musi powstać. To jest prawo wyższej konieczności, gdyż obecna DK-28 staje się za ciasna i zatłoczona. Komunikacja się rozwija co powoduje wzrost liczby pojazdów. Nie cofniemy się do lat 70-tych ub. stulecia.
Odpowiedz

~katias

23-06-2022 19:59 21 37

Wariant 4 też do kosza.Czy to, że ktoś mieszka w domu 30 lat, włożył masę pracy w jego rozbudowę i modernizację, zasługuje bardziej na eksmisję od tego kto mieszka 2 lata?Poza tym kto buduje obwodnicę przez centrum cichej i spokojnej wsi?
Odpowiedz

~katias

23-06-2022 17:17 26 38

Wariant błękitny porażka, biegnie przez środek wsi Mymoń, gmina Besko.Obok kościoła i szkoły, dzieli wieś na dwie części.Poza tym przebiega przez teren gdzie są szlaki turystyczne i piesze?
Odpowiedz

~Ma

23-06-2022 16:33 24 17

Drogi Panie, chciałby Pan podyskutować z mieszkańcami zagrożonych wyburzeniem budynków w wariancie 5? Co by Pan zrobił gdyby nagle kończąc swoją budowę lub mieszkając w domu góra dwa lata dowiedział by się Pan że nagle będzie tam drogę? Krosno i tak będzie miało połączenie do s19, przez lotnisko do 19 a następnie do węzła w Iskrzyni więc jaki sens ma obwodnica MP w Pusytynach, Zalesiu czy Krościenku z którego i tak mieszkańcy miejscowości Rogi, Dukla nie skorzystają? Warianty 5 i 6 do koszta.
Odpowiedz

~Krzysiek

23-06-2022 15:03 15 36

Korek w Miejscu Piastowym to w większości ruch lokalny, jak wybudują wariant 5 lub 6 korki pozostaną.
Kto w dzisiejszych czasach gdzie nacisk kładzie się na ochronę przyrody wycina pod budowę drogi hektary lasu, a ruch z jednego obszaru zabudowy przekłada w inny obszar zabudowy. Wariant 5 według mnie do kosza.
Odpowiedz

~Irek

22-06-2022 22:07 30 26

Co do ruchu na rondzie w Miejscu.
Mogę was zapewnić, ze jeżeli wykonany zostanie wariant 5 lub 6 to ruch w waszym Miejscu zmaleje o 80% i nikt przy zdrowych zmysłach nie zagadnie do waszej miejscowości!
Odpowiedz

~Sławek

22-06-2022 20:20 20 37

To ma być obwodnica dla miejsca piastowego A nie dla krosna
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.