XLVIII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 09:00.
Otwarcie obrad.
I. Część uroczysta:
Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Wręczenie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
II. Część robocza:
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Krosna za 2021 rok" (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVIII/1353/22).
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2021 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt XLVIII/1354/22).
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2021 r.
8. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVIII/1355/22).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. uchwalenia Programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2022-2023 (projekt Nr XLVIII/1356/22),
9.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XLVIII/1357/22),
9.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XLVIII/1358/22),
9.4. przyjęcia Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVIII/1359/22),
9.5. przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVIII/1360/22),
9.6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Krosno na rok szkolny 2022/2023 (projekt Nr XLVIII/1361/22),
9.7. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLVIII/1362/22),
9.8. zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku (projekt Nr XLVIII/1363/22),
9.9. nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku (projekt Nr XLVIII/1364/22),
9.10. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miasto Krosno, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (projekt Nr XLVIII/1365/22),
9.11. ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (projekt Nr XLVIII/1366/22),
9.12. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XLVIII/1367/22),
9.13. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVIII/1368/22),
9.14. uchylenia uchwały w sprawie przeniesienia cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej (projekt Nr XLVIII/1369/22),
9.15. przeniesienia cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej (projekt Nr XLVIII/1370/22),
9.16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr XLVIII/1371/22),
9.17. zmiany uchwały Nr III/85/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (projekt Nr XLVIII/1372/22),
9.18. zmiany nazwy ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XLVIII/1373/22),
9.19. nadania nazwy skwerowi w terenie Miasta Krosna (projekt Nr XLVIII/1374/22),
9.20. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
9.20.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1375/22),
9.20.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1376/22),
9.20.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1377/22),
9.20.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1378/22),
9.20.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1379/22),
9.20.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1380/22),
9.20.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1381/22),
9.20.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1382/22),
9.20.9. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1383/22),
9.20.10. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1384/22),
9.20.11. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1385/22),
9.20.12. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1386/22),
9.20.13. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1387/22),
9.20.14. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1388/22),
9.20.15. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1389/22),
9.20.16. nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1390/22),
9.20.17. nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1391/22),
9.20.18. nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1392/22),
9.20.19. zamiany nieruchomości (projekt Nr XLVIII/1393/22),
9.20.20. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XLVIII/1394/22),
9.20.21. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XLVIII/1395/22),
9.20.22. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XLVIII/1396/22),
9.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka" (projekt Nr XLVIII/1397/22),
9.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna" (projekt Nr XLVIII/1398/22),
9.23. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt Nr XLVIII/1399/22),
9.24. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr XLVIII/1400/22),
9.25. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVIII/1401/22),
9.26. rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XLVIII/1402/22).
10. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.