LXIV sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (druk nr 429),
b) uchwalenia rocznego "Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" (druk nr 430),
c) określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (druk nr 431),
d) określenia warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu w Gminie Dukla (druk nr 432),
e) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębie Ambitnej Turystyki (druk nr 433),
f) określenia stawki za 1km przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 434),
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 435),
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2037 (druk nr 436),
i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2022 (druk nr 437),
j) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla ( druk nr 438),
k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dukli, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 439),
l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Równem, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 440),
m) przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla (druk nr 441),
n) w sprawie zaliczenia drogi o nr ewid. 207 i część działki 297 w obr. Zyndranowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 442),
o) w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze krajowej Nr 19 Kuźnica - Barwinek, w obrębie Lipowica (druk nr 443).
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

~Mario

30-11-2022 08:50 27 22

i podatki cyk do góry.
Ja pier papier ... nie dość że gnoja z każdej strony to jeszcze ci kilkanaście procent podnieśli podatki. Ludzie dajcie żyć.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.